Uwaga nowe godziny funkcjonowania kasy w biurze przy ul. Polnej 2!

W związku ze stopniowym łagodzeniem restrykcji sanitarnych informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. od dnia 20 kwietnia 2020r. wznawia funkcjonowanie kasy zlokalizowanej w biurze przy ul. Polnej. 2 w godzinach 8:00 – 14:00.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. wprowadza zmiany w organizacji funkcjonowania kasy, mające na celu ułatwienie dokonywania wpłat naszym klientom. Równocześnie dla ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom stosuje się niezbędne środki ochronne:

- jedna osoba przed okienkiem kasowym

- zachowanie 2 metrów odległości od innych osób – klientów

- konieczność noszenia maseczek ochronnych zakrywających nos i usta

- możliwość dezynfekcji rąk, środek dezynfekcyjny będzie dostępny przy okienku

- rękawiczki ochronne

Jednocześnie zachęcamy naszych klientów do pozostania w domu i płatności on-line za faktury na indywidualny rachunek bankowy klienta podany na fakturze. A w przypadku konieczności wizyty w naszym biurze zachęcamy do płatności bezgotówkowych (kartą) na miejscu w kasie.

Od dnia 20 kwietnia 2020r. wznawiamy również pracę inkasenta. W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o systematyczne podawanie stanów liczników telefonicznie pod numerami 24 235 3964 lub 24 235 3011. W przypadku wizyty inkasenta prosimy o podanie mu odczytu wodomierza, tak aby nie musiał on wchodzić do Państwa nieruchomości i tym samym kontakt osobisty zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Ponadto informujemy, iż pozostała część biura przy ul. Polnej 2 oraz Ziejkowej 21 nadal pozostaje zamknięta dla klientów. Niezbędnych formalności związanych z przekazaniem lub odbiorem dokumentów można dokonać w funkcjonującym od 20 kwietnia 2020r. okienku kasowym. Wszelkie sprawy niewymagające Państwa obecności prosimy nadal załatwiać telefonicznie pod numerami telefonów:

Sekretariat                                   - 24 235 30 11

Oczyszczalnia ścieków                    - 24 235 36 29

Biuro obsługi klienta-kasa                - 24 235 39 64


  Witamy na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zostało zawiązane w dniu 27 czerwca 1997 roku. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja wody dla ludności i innych odbiorców na terenie Miasta Gostynin oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka utrzymuje w sprawności technicznej ponad 60 km sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Każdego dnia dostarcza wodę z dwóch podziemnych ujęć dla 19 tys. mieszkańców Gostynina. Ujęcie wody przy ul. Kolonia obejmuje dwie studnie głębinowe wykorzystujące zasoby wody z utworów kredowych. Natomiast ujęcie wody przy ul. Ziejkowej obejmuje 3 studnie głębinowe wykorzystujące zasoby wody z utworów mioceńskich. Obie stacje są stacjami dwustopniowymi, a proces technologiczny uzdatniania wody z uwagi na jej dobrą jakość opiera się jedynie na metodzie filtracji przy zastosowaniu złóż żwirowych. Uzyskiwana w tych procesach woda o średniej twardości charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Spółka posiada także mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię, która codziennie odbiera ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Miasta. Do zakresu usług Spółki należą również kompleksowe badania wody i ścieków wykonywane przez własne laboratorium, posiadające certyfikat ISO 9001:2015.

 

a bd

 Długoletnie doświadczenie w eksploatacji sieci, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze miasta Gostynina oraz wykwalifikowana kadra pracownicza pozwala nam każdego dnia w pełni realizować powierzone zadani

 


 taryfy 2019-2020


 

taryfa

 

 


 

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 5/2017

z dnia 30.03.2017r

 

Procedura Odcięcia Dostawy Wody i Zamknięcia Przyłączy Kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Gostyninie Sp. z o.o.

I.

Przesłanki po wystąpieniu których MPK w Gostyninie jest uprawnione do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego:

  1. Ustalenie, że przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
  2. Nieuiszczenie przez Odbiorcę należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
  3. Ustalenie, że jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
  4. Stwierdzenie nielegalnego Poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

II.

Postępowanie w przypadku przystąpienia do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

ZAWIADOMIENIE

  1. MPK w Gostyninie zawiadamia listem poleconym o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody:
  2. powiatowego inspektora sanitarnego
  3. Burmistrza Miasta Gostynina
  4. Obiorcę usług
  5. .Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza następuje na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY

W przypadku odcięcia dostaw wody z powodu nieuiszczenia przez Odbiorcę należności za dwa pełne okresy obrachunkowe MPK w Gostyninie jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.